Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 2018/2019

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

(PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ)

 

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od škol.roku 2019/2020 budou v MŠ přijímány ve středu 15.5.2019 8.00–12.00 a 13.00–16.00 hod.

 

 • Před osobním podáním žádosti musí zákonný zástupce provést registraci na webových stránkách www.zapisdomszlin.cz (zpřístupněno 16.4. – 14.5.2019).

 

 • Na uvedených webových stránkách budou podrobné návody k registraci a všechny další informace k průběhu přijímacího řízení.

 

 • Podmínkou zařazení do přijímacího řízení je vyplněná a podepsaná žádost s doloženým lékařským potvrzením o očkování dítěte.

 

 • Při podání žádosti bude přiděleno každému žadateli tzv. REGISTRAČNÍ ČÍSLO (RČ).

   

 • Podáním žádosti se zahájí SPRÁVNÍ (přijímací) ŘÍZENÍ ve věci podané žádosti.

   

 • Ředitelka ROZHODNE do 30 dnů od podání žádosti (nejpozději 14.6.2019) o přijetí/nepřijetí žadatele.

   

 • Seznam PŘIJATÝCH DĚTÍ bude zveřejněn na webu MŠ

  a na vstupních dveřích do naší MŠ. Děti budou uvedeny pod přidělenými registračními čísly. Seznam bude zveřejněn nejpozději 25.5.2019 po dobu nejméně 15 dnů. Zveřejněním se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená a nebudou posílána poštou (bod 2 § 183 školského zákona).

   

 • ROZHODNUTÍ o nepřijetí (děti, jejichž RČ nebudou uvedena v seznamu přijatých) si budou moci zákonní zástupci nejlépe vyzvednout osobně proti podpisu u ředitelky (termín bude upřesněn).

   

 • Nevyzvednutá rozhodnutí o PŘIJETÍ budou předána na schůzce s novými rodiči.

   

 • Pokud na základě více podaných žádostí bude Vaše dítě přijato v naší a současně i v jiné/jiných MŠ, INFORMUJTE nás co nejdříve (nejlépe e-mailem, pouze výjimečně telefonicky), zda Vaše dítě nastoupí k docházce v naší nebo jiné MŠ.

 • Bližší informace a termíny budou upřesněny na webu nebo při zápisu.

   

  KONTAKTY:  tel.:        MŠ: 577 142 748

                                    Mgr. Ivana Scharfová , tel. kontakt.605524340

                e-mail:    msdetska@gmail.cz

 

PRO PŘÍPAD, ŽE POČET ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ PŘEVÝŠÍ POČET VOLNÝCH MÍST, STANOVILA ŘEDITELKA TATO KRITERIA:

 

 

 

KRITERIA:

 

POČET BODŮ

1. Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2019 dle § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon), je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné) Týká se dětí občanů ČR a EU a jiných zemí, oprávněných pobývat na území ČR déle jak 90 dnů.

5

2. Trvalý pobyt , v případě cizince místo pobytu, ve školském obvodu dané MŠ („spádové“ mateřské škole), u dítěte, které dosáhne k 31.8. 2019věk min. 3 let

4

 1. Věk dítěte

4 roky dosažené k 31.8. 2019

4

3 roky dosažené k 31.8. 2019

3

2 roky dosažené k 31.8.2019

2

4.. Bydliště dítěte ve Zlíně.

Týká se i dětí občanů EU, kteří pobývají na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce a dětí občanů jiných zemí, kteří mají místo pobytu na území obce a doloží oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní.

 

1

5. Dítě, které dovrší věk 3 roky nejpozději k 31.12.2019 a jehož sourozenec je v MŠ již přijatý a bude se zde vzdělávat i v následujícím školním roce 2019/2020.

1

 

POSTUP:

 

 • Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.

 • Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů.

 • Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození od nejstaršího po nejmladšího.

  Další a bližší informace o přijímacím řízení naleznete na webu www.zapisdomszlin.cz.

   

  INFORMACE K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020:

 

 • Povinné předškolní vzdělávání poslední rok před ZŠ

  Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak - § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).

   

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu

  k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

  Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském obvodu dle místa trvalého pobytu, v případě cizinců místa pobytu (dále jen spádová mateřská škola) - blíže § 34a odst.2 školského zákona, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného vzdělávání v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona.

   

 • Vymezení spádových mateřských škol

  Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol (dále jen spádových MŠ) dle trvalého pobytu dítěte, v souladu s ustanovením § 34a odst.2 školského zákona. Tyto školské obvody vymezuje obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o školských obvodech základních a mateřských škol, vydaná statutárním městem Zlín. Vymezené školské obvody budou zveřejněny na letácích v dostatečném předstihu před zápisem k předškolnímu vzdělávání.

   

 • Zvýhodnění dle spádové MŠ

  U zápisu pro školní rok 2018/2019 budou přednostně přijímány ty děti s místem trvalého pobytu v obvodu dané spádové MŠ, které k 31.8.2019 dovrší věk minimálně 3 roky). Spádové ulice pro naši MŠ, určené obecně závaznou vyhláškou, jsou uvedeny níže.

   

 • Změna termínu zápisu.

  Závazný termín zápisu k předškolnímu vzdělávání určuje školský zákon na období od 2.května do 16. května.

   

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 
o školských obvodech základních a mateřských škol (blíže viz web
www.zlin.eu v sekci obecně závazné vyhlášky).