Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zapis do školky na školní rok 2017/2018

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2017/2018

Seznam přijatých dětí na školní rok 2017,2018.pdf

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

Možnost návštěvy školky,

Zájemci mohou navštívit naši mateřskou školu po dohodě s paní ředitelkou. V  době návštěvy si můžete prohlédnout i se svým dítětem prostory mateřské školy, její vybavení a zázemí. V případě příznivého počasí se můžete podívat také na školní zahradu.

Protože v uvedených termínech bude běžný provoz mateřské školy, je potřeba provozní podmínky respektovat. Do tříd a zejména na kobercové plochy je možno z důvodu hygieny vstupovat pouze po přezutí nebo s návleky (vlastními).

Před vstupem do budovy je nutno ohlásit se zvonkem. Po budově vás provede ředitelka a současně také zodpoví vaše případné dotazy a podá základní informace.

PRO PŘÍPAD, ŽE POČET ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ PŘEVÝŠÍ POČET VOLNÝCH MÍST, STANOVILA ŘEDITELKA TATO KRITERIA:

 

KRITERIA:

POČET BODŮ

1. Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2017 a které mají místo trvalého pobytu
ve školském obvodu dané MŠ („spádové mateřské škole“) –
v souladu s § 34a odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon) jsou tyto děti přijímány přednostně.

7

2. Věk

dítěte

5 let, dosažených do 31.8.2017 - pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné dle § 34 odst. 1 školského zákona a které mají místo trvalého pobytu mimo obvod dané spádové mateřské školy.

Týká se dětí občanů ČR, EU a jiných zemí, oprávněných pobývat na území ČR déle než 90 dnů - blíže § 34a odst. 1 školského zákona.

1

4 roky dosažené k 31.8. 2017

3

3 roky dosažené k 31.8. 2017

2

2 roky dosažené k 31.8.2017

1

3. Bydliště dítěte ve Zlíně.

Týká se i dětí občanů EU, kteří pobývají na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce a dětí občanů jiných zemí, kteří mají místo pobytu na území obce a doloží oprávnění pobývat na území ČR více jak 90 dní (blíže ustanovení § 20 školského zákona).

2

4. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat i v následujícím školním roce 2017/2018.

1

 

POSTUP:

  • Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kriteria.
  • Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů.
  • Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození od nejstaršího po nejmladšího.

Další a bližší informace o přijímacím řízení naleznete na webu www.zapisdomszlin.cz.

 

 

NOVINKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018:

  • Povinné předškolní vzdělávání poslední rok před ZŠ

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak - § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).

  • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu

k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském obvodu dle místa trvalého pobytu, v případě cizinců místa pobytu (dále jen spádová mateřská škola) - blíže § 34a odst.2 školského zákona, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného vzdělávání v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona.

  • Vymezení spádových mateřských škol

Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol (dále jen spádových MŠ) dle trvalého pobytu dítěte, v souladu s ustanovením § 34a odst.2 školského zákona. Tyto školské obvody vymezuje obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o školských obvodech základních a mateřských škol, vydaná statutárním městem Zlín. Vymezené školské obvody budou zveřejněny na letácích v dostatečném předstihu před zápisem k předškolnímu vzdělávání.

  • Zvýhodnění dle spádové MŠ

V souvislosti se zavedením povinného předškolního vzdělávání, budou u zápisu pro školní rok 2017/2018 přednostně přijímány ty děti s místem trvalého pobytu v obvodu dané spádové MŠ, na které se bude od 1.9.2017 vztahovat povinné předškolní vzdělávání (tedy děti, které k 31.8.2017 dovrší věk minimálně 5 let). Spádové ulice pro naši MŠ, určené obecně závaznou vyhláškou, jsou uvedeny níže.

Pro mladší děti bude toto zvýhodnění uplatňováno postupně v následujících letech v souladu s novelizací školského zákona.

  • Změna termínu zápisu.

Od školního roku 2017/2018 určuje školský zákon závazný termín zápisu k předškolnímu vzdělávání na období od 2.května do 16. května.

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2016
o školských obvodech základních a mateřských škol (blíže viz web www.zlin.eu v sekci obecně závazné vyhlášky).

 

SPÁDOVÉ OBLASTI:

SPÁDOVÉ OBLASTI